Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

„OPATIJA TOURS“ d.o.o. iz Opatije, Ulica maršala Tita 97, OIB 54545943146 kao posrednik, (dalje u tekstu: posrednik) sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007) od 19.10.2007.godine, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/2012) od 21.12.2012., Zakou o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 14/2014) od 05.02.2014.godine donosi Opće uvjete poslovanja, kako slijedi:

ČLANAK 1

OPĆI UVJETI
Ovim dokumentom reguliraju se odnosi između „Opatija tours d.o.o.“ kao posrednika ( u daljnjem tekstu: posrednik ) i fizičke ili pravne osobe kao nalogodavac ( u daljnjem tekstu: nalogodavac ) a koji ugovorne strane definiraju pismenim ugovorom o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju. a nijme se reguliraju sva prava i obveze posrednika i nalogodavca vezane uz pravni posao za koji su strane sklopile taj ugovor.
Pojedini pojmovi-izrazi u smislu ovog ugovora (posrednik, nalogodavac, nekretnina, posredovanje, posrednička provizija i sl.) definirani su Zakonom o posredovanju nekretnina i njegovim izmjenama i dopunama.

ČLANAK 2

UGOVOR O POSREDOVANJU I UGOVOR O ISKLJUČIVOM POSREDOVANJU
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen. Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.
Ugovor o posredovanju također ugovorne strane mogu zasnovati kao ugovor o isključivom posredovanju, a prema kojem će nalogodavac ovlastiti posrednika kao isključivog posrednika u prodaji nekretnine koja je predmet ugovora.
Ovu odredbu stranke moraju izričito ugovoriti.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
Nalogodavatelj ima pravo otkazati ugovor o posredovanju, ali samo pod uvjetima koji nisuprotivni načelu savjetnosti.
Postupak otkaza ne može nalogodavac izvršiti s namjerom da liši posrednika prava na ostvarenu posredničku proviziju.

ČLANAK 3

OBVEZE POSREDNIKA
Posrednik se obvezuje:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla, upoznati nalogodavca s realnom tržišnom cijenom nekretnine za koju posreduje, objektivno informirati nalogodavca o realnim odnosima na tržištu nekretnina, mogućim rokovima, pravnim problemima, poreznim pitanjima i dr,
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,
 • obaviti radnje vezane uz prezentaciju i marketinšku obradu nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način,
 • izraditi detaljnu ponudu za sve interesente i omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
 • pripremiti kupoprodajni ugovor za posao za koji posreduje, u okviru svoje usluge
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti. Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite
posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

ČLANAK 4
OBVEZE NALOGODAVCA
Nalogodavac se obvezuje:
 • obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
 • dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te sve ostale dokumente potrebne za kompletno informiranje posrednika o nekretnini,
 • obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika
 • omogućiti posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posla razgledanje nekretnine,
 • isplatiti posrednik posredničku proviziju reguliranu ugovorom o posredovanju, a u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina i njegovim izmjenama i dopunama,
 • isplatiti posredniku dodatne troškove a kako je to unaprijed ugovoreno i za usluge koje izlaze iz klasičnih poslovnih aktivnosti vezanih uz posredovanje i to samo u visini stvarnih troškova.

ČLANAK 5

STRUČNA OSPOSOBLJENOST
Posrednik izjavljuje da ima zaposleno minimalno 1(jednu) osobu koja je stručno osposobljena za obavljanje poslova u posredovanju u prometu nekretnina, te ima položen stručni ispit iz članka 30 Zakona o posredovanju u prometu nekretninama.

ČLANAK 6

POSREDNIČKA NAKNADA
Posrednička naknada regulirana je cjenikom usluga koji se nalazi u nastavku ovog članka.

CJENIK
posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje Nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) iznosi 3%, ali ne manje od 7.500,00 Kn.

KUPNJA
Provzija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) iznosi 3%, ali ne manje od 7.500,00 Kn .

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, iznosi 3%, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca - preuzmi pdf

ČLANAK 7

ZAVRŠNE ODREDBE

Za odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja ili Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske. U slučaju spora između ugovornih strana, nadležan je Općinski sud u Rijeci, osim ako se drugačije ne ugovori.

Stranka može prigovore upisati u knjigu evidencija prigovora potrošača koja se nalazi u poslovnom prostoru posrednika.

U Opatiji, 01.01.2015.godine
OPATIJA TOURS d.o.o.
Aleksandar Ivanišević, direktor